Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Πως θα λειτουργούν τα Πανεπιστήμια με το νέο νόμο;Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

 • Η Σύγκλητος κάθε ιδρύματος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της, σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 θεσμικό πλαίσιο μέχρι την πρώτη συγκρότηση, του Συμβουλίου κάθε ιδρύματος, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 16 -1-2012.
 • Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 14 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Σύγκλητος- διατηρώντας την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου σύνθεση- ασκεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 20 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου 4009/2011 αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται στο νόμο αυτό.
 • Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων κοσμητόρων, δηλαδή από 1-9-2012 η Σύγκλητος συγκροτείται, αποτελούμενη από τον πρύτανη, τους κοσμήτορες των σχολών, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας κάθε σχολής έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν των υποψηφίων διδακτόρων όπου υπάρχουν, καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού.
 • Το Πρυτανικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου διατάξεις, μέχρι 1-9-2012, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τους νέους πρυτάνεις, οπότε και καταργείται.
 • Η θητεία των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων που έχουν εκλεγεί
 • Η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στα ιδρύματα που υπάρχουν, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο.
 • Από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 76, για τη σύσταση νέων σχολών, την κατάργηση των υφιστάμενων σχολών και τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών, και την εκλογή των νέων κοσμητόρων, διαδικασίες που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η -7-2012 και την 31η -8-2012 αντίστοιχα, η Κοσμητεία συγκροτείται σύμφωνα με το νέο.
 • Οι εν ενεργεία κοσμήτορες, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009 /2011 νομικό πλαίσιο, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων κοσμητόρων την 31η -8-2012.
 • Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξακολουθεί να λειτουργεί, σύμφωνα με το ισχύον κατά την έκδοση του νέου νόμου πλαίσιο, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων, για τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την 31η-7-2012.
 • Οι Πρόεδροι των Τμημάτων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου ισχύον πλαίσιο.

Όσον αφορά στα όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αυτά είναι :

 • η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
 • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • η Συντονιστική Επιτροπή
 • ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και
 • ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Επισημαίνεται ότι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές με τα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων διατάξεις, μέχρι τη λήξη της θητείας των επιτροπών.

Πηγή: ethnos

Twitter Facebook Αγαπημένα
Αν έχετε κάποιο άρθρο που θα θέλατε να το δημοσιεύσουμε και να το κάνουμε ΤΟΥΜΠΑΝΟ στείλτε μας email στο toubano@yahoo.com

Η αναδημοσίευση άρθρων επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει αναφορά πηγής.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...